แบบคัดกรองด้วยวาจา (Verbal Screening) เฉพาะเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บ Google Drive

เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไปที่เป็นชาวอีสานโดยกำเนิด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน” จังหวัดบึงกาฬ และเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พยาการณ์แนวโน้มสภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดี ในเจ้าหน้าที่ต่อไป